"LUCREAZA CU NOI si NU AI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" pt: 1. Trimiterea catre anaf a declaratiilor fiscale online .Activeaza serviciul si beneficiaza de pret de 5lei/declaratia transmisa pt ab-12 luni+90zile gratuite. 2. Gestionarea SPV ( Spatiul Privat Virtual-ANAF ) si transferarea tuturor documentelor emise catre mailul prestabilit in timp real .Pret de la 10LEI/luna valabil pt ab 12 luni+90zile gratuite. "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

Pana pe 25 aprilie 2023 trebuie depusa declartia D100 firmele care platesc impozit pe veniturile microintreprindere .

Firmele care au in vector impozitul pe microintreprindere trebuie sa declare si sa plateasca trimestrial impozitul veniturilor obtinute.
In acest an , 2023 , declaratia D100 se va depune pana pe 25 aprilie 2023 pentru primul trimestru (lunile ianuarie-martie 2023 ).

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca aceste firme?

Conform art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare defineste microintreprinderea ca fiind o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

-a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
-capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
-nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.
-a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management, cu exceptia veniturilor din consultanta fiscala, corespunzatoare codului CAEN: 6920 - «Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal», in proportie de peste 80% din veniturile totale;
-are cel putin un salariat, cu exceptia societatii nou-infiintate care au obligatia de a angaja in 30 de zile ;
-are asociati/actionari care detin peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor.

Atentie! Conditia referitoare la plafonul maxim de 500.000 euro, se aplica incepand cu veniturile anului 2023, pentru veniturile aferente anului 2022 plafonul fiind de 1.000.000 euro. (baza legala : art. IX lit. e) din O.G. nr. 16/2022, modificata prin Legea nr. 370/2022).Pana pe 25 aprilie 2023 trebuie depusa declartia D100 firmele care platesc impozit pe profit .

Firmele care au in vector impozitul pe profit trebuie sa declare si sa plateasca trimestrial impozitul profitul obtinut calculat prin aplicarea unei cote de 16% asupra bazei impozabile determinate prin scaderea din venituri a cheltuielilor deductibile si atentie a cheltuielilor ce au legatura cu activitatea firmei adica sa aibe legatura cu veniturile obtineute .

In acest an , 2023 , declaratia D100 se va depune pana pe 25 aprilie 2023 pentru primul trimestru (lunile ianuarie-martie 2023 ). 
Noul formular 224 sau noua declaratie se va folosi incepand cu luna februarie 2023 , insa reamintim ca au fost actualizate si instructiunile de completare aferente ordinul 231/2023 privind modificarea si completarea anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit a fost publicat in Monitorul Oficial nr. nr. 179 din 2 martie 2023.

Prin nou act normativ suma reprezentand contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive, deductibila din venitul net din salarii, va fi completata la un nou rand. In acest context au fost actualizate si instructiunile de completare.

Ordinul 231/2023:Articolul I
Anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1038 din 29 decembrie 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Formularul 224 „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania“ se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
2. Instructiunile de completare a formularului 224 „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania“, cod 14.13.01.13/5, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) La capitolul II „Completarea declaratiei“ punctul 4 „Sectiunea III «Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate»“, instructiunile privind randurile 7-10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
rd. 7. Primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament - se inscrie suma reprezentand primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 de euro.
Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, asa cum este definita la art. 77 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
rd. 8. Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive - se inscrie suma reprezentand contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN prevazute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (v) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajati, in limita echivalentului in lei a 400 de euro anual.
Abonamentul vizeaza servicii furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, asa cum este definita la art. 77 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita aceluiasi plafon, indiferent de numarul de persoane.
rd. 9. Venit baza de calcul: 
– pentru functia de baza: se inscrie suma calculata prin scaderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizatiei sindicale platite (rd. 5), a contributiilor la fondurile de pensii facultative (rd. 6), a primelor de asigurare voluntara de sanatate si serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament (rd. 7) si a contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive (rd. 8) din venitul net (rd. 3);
– in celelalte cazuri: se preia suma inscrisa la rd. 3.rd. 10. Impozit lunar datorat - se inscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului baza de calcul (rd. 9).
b) La capitolul II „Completarea declaratiei“ punctul 4 „Sectiunea III «Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate»“, dupa instructiunile de completare pentru randul 10 se introduc instructiunile de completare pentru randul 11, cu urmatorul continut:
rd. 11. Impozit anual datorat - se inscrie suma impozitului anual calculata prin insumarea impozitului lunar datorat de contribuabil in luna de raportare, potrivit legii. Acest rand se va completa in declaratia depusa pentru luna decembrie, respectiv luna in care contribuabilul si-a incetat raportul contractual de munca, dupa caz.Rubricile de la rd. 4, rd. 5, rd. 6, rd. 7 si rd. 8 se completeaza numai la functia de baza.
Articolul II
Formularul prevazut la art. I pct. 1 se utilizeaza pentru declararea impozitului pe veniturile realizate incepand cu 1 februarie 2023.
Articolul III
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.