"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

contabilitatea in partida simpla sau dubla pentru pfa sau intreprinderi individuale image
Cine poate sa tinacontabilitatea in partida simpla sau partina dubla ?

Toate formele de organizare ce implica depunerea declaratiei unice poate sa tina contabilitatea in partida simpla sau partina dubla .

Ca fim mai explici prin toate formele de organizare ce implica depunerea declaratiei unice ne referim la consultanţii, avocaţii, contabilii, auditorii, programatorii sau comercianţii care obţin venituri din activităţi independente pot opta , începând cu anul 2015, să îşi ţină evidenţa contabilă in partida simpla sau partina dubla conform .

Cu alte cuvinte, în­cepând din 2015, PFA-urile al căror venit net anual este determinat în sistem real (fie că e vorba despre cele obligate prin lege, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară - cum e cazul profesiilor liberale (avocaţi, contabili,auditori, executori etc ), fie că sunt cele care au optat pentru acest sistem real - cum e cazul comercianţilor sau al programatorilor ce realizează un venit brut anual mai mic de 100.000 euro) pot opta să îşi ţină contabilitatea în „partidă dublă“, lucru care nu era permis până în prezent.  

Nu pot opta pentru contabilitatea în „partidă dublă“ PFA-urile impuse pe baza normelor de venit stabilite local, cum poate fi cazul taximetriştilor.

„Măsura permite PFA-urilor să îşi ţină evidenţele contabile într-un mod similar cu SRL-urile, însă din punct de vedere fiscal nu există nicio diferenţă. 
Contabilitatea în partidă dublă permite, de exemplu, ca achiziţia unui laptop să se facă prin înregistrarea unor datorii care urmează să fie plătite ulterior. Avantajul unui astfel de sistem este că managerul - persoana fizică autorizată - poate avea o evidenţă mai clară a bunurilor deţinute, a creanţelor şi a datoriilor, respectiv a veniturilor şi a cheltuielilor şi poate vedea pe baza evidenţei contabile, de exemplu, ce creanţe are de încasat în relaţia cu clienţii săi. Dezavantajul este că presupune un efort birocratic mai mare decât contabilitatea în partidă simplă“ .

Ce obligaţii sunt la contabilitatea în partidă simplă sau dublă ?

Potrivit unui ordin al ministerului de finanţe (170/2015), persoanele fizice autorizate ale căror venituri sunt determinate în sistem real au posibilitatea să conducă evidenţa contabilă:

a) în partidă simplă (pe bază de încasări şi plăţi)
- aplicând noile reglementări contabile pentru contabilitatea în partidă simplă în vigoare de la 01.03.2015;
- registre obligatorii: Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (înregistrare cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare) şi Registrul-Inventar.

b) în partidă dublă, pe principiul contabilităţii de angajamente:

- aplicând reglementările contabile conform OMFP 1802/2014 (similar societăţilor), cu menţiunea că vor întocmi evidenţa contabilă până la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale.
- registre obligatorii: Registrul Jurnal şi Registrul Inventar, documente reglementate începând cu 01.01.2016 prin Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

ORDIN   Nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă .

EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 24 februarie 2015
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) şi art. 4 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2
Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane:
a) persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse:
‐ activități independente;
‐ cedarea folosinței bunurilor;
‐ activități agricole, silvicultură şi piscicultură;

b) persoanele sau entitățile care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial.

ART. 3
Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, cu excepția celor pentru care în actul normativ de înființare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ținerea contabilității în partidă simplă.   

ART. 4
(1)Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă pot trece la conducerea contabilității în partidă dublă de la începutul exercițiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere.

(2) Persoanele înființate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a), pot opta pentru ținerea contabilității în partidă dublă de la data înființării acestora.

ART. 5
(1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care optează pentru ținerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă dublă organizează şi conduc contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale. Evidența contabilă  astfel  ținută  trebuie să  permită  determinarea informațiilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare .

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) întocmesc Registrul‐jurnal (cod 14‐1‐1)  şi Registrul‐inventar (cod 14‐1‐2).
Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor contabile şi a celorlalte documente financiar‐contabile se efectuează conform normelor privind documentele financiar‐contabile, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor prelua, pe baza inventarului şi a informațiilor privind creanțele şi datoriile, ca solduri inițiale, la începutul exercițiului financiar pentru care au optat să treacă la conducerea contabilității în partidă dublă, sumele din documentele întocmite pentru ținerea contabilității în partidă simplă, respectiv din:
    ‐ Registrul‐inventar;
    ‐ Registrul‐jurnal de încasări şi plăți;
    ‐ fişa mijlocului fix;
    ‐ extras de cont;
alte documente.

Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanțe, disponibilități băneşti şi datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente, se efectuează cu ajutorul contului 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților".
Prin excepție de la funcțiunea contului 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților" prezentată în reglementările contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă se efectuează următoarele înregistrări:
‐ în creditul contului 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților" se înregistrează soldurile conturilor de natura activelor (imobilizări, stocuri, creanțe, disponibilități băneşti);
‐ în debitul contului 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților" se înregistrează soldurile conturilor de natura datoriilor.
Diferența dintre valoarea activelor şi valoarea datoriilor din contul 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților" se va reflecta în soldul acestuia, astfel:
‐ sold creditor ‐ când valoarea activelor este mai mare decât valoarea datoriilor;
‐ sold debitor ‐ când valoarea activelor este mai mică decât valoarea datoriilor.

ART. 6
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.

ART. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;

b) Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentului Registrul‐jurnal de încasări şi plăți (cod 14‐1‐1/b) cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar‐contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului economiei şi finanțelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvență, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007. ART. 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .